home
    慈濟宮誌 奉祀神明 廟會祭典 珍貴藝文 宗教志業 心誠則靈  
 
宗教志業
安太歲
奉安禮斗
光明燈
許願樹
網路擲杯
抽籤詩
納骨塔
 
  奉安禮斗  
     

舉辦祈安植福禮斗法會,其主要目的是:

凡人在世,在三光之下難無褻瀆愆尤,身處五濁之中難免招障過咎,而致星辰不順,運限乖鈍,恐惡星照命,慮災禍相刑,為此,虔誠禮斗,祈求上蒼賜福;吉星高照於身宮,瑞氣長環於命座,逢凶化吉,以暗易明,元辰光彩,壽算延長,平安吉祥。


禮斗就是祭拜斗燈。斗的意義,依一般說法係指「星斗」,斗內有燈,等於星光閃耀;天上群星皆屬「斗部」,人之十二元辰所屬,故或稱「元神燈」,則性命根源的象徵,祈之得福。民間俗信「北斗解厄、南斗延壽」。自古以來,人們普遍重視拜斗。


本宮舉辦「祈安植福禮斗法會」所採用「禮斗」,概遵古制,雕刻精美、製作講究,各寶齊全,具五行陰陽元辰哲理:
保生大帝禮斗
․涼傘:古謂天圓地方。涼傘狀呈圓形,取之象徵蒼天,一切萬物莫不復育其下。

․禮斗:座呈方形,取之象徵大地,一切萬物莫不載生其上。涼傘覆下,米斗載上,象徵一大周天,不但具足三百六十度之數,且如一年四季春夏秋冬、十二個月、二十四節氣、三十六禽星、二十八星宿、八卦、九宮……無不含識其內,乃盈昃度數之定義也。

․斗籤:為聖神之寶座。上書聖諱,象徵聖神已臨軒其上。另書有天地日月、斗宿經緯、南北斗星辰躔度及祈安植福主科文詞,旨在祈求上蒼賜福降祥。

․白米:五穀乃人之主食。斗中放置五穀,乃象徵延續性命,生生不息之意義也。

․青龍七星劍:左青龍鎮居東方,七星劍為鎮守之寶。寶劍光下,鬼妖喪膽,精怪亡形。

․白虎戥點紋:右白虎鎮居西方,法度箴規戥為鎮守之寶。寶戥垂下,上合天心,下服黎庶。

․朱雀朝儀剪:前朱雀鎮居南方,朝儀剪為鎮守之寶。寶剪開導,魔無干犯,鬼無妖精。

․玄武大法尺:後玄武鎮居北方,大法尺為鎮守之寶。法尺敕下,部領天兵,神靈威鎮。

․斗宮煥彩鏡:本鏡功可返照本命元辰所放光芒,照耀於祈安植福善信之本命元辰,俾使人人身體健康,精神清爽,個個事業順遂,家庭美滿。


 

   
 
     
 

台南市學甲慈濟宮 著作權所有 建議最佳瀏覽解析度 1024x768 以上
地址:台南市學甲區濟生路170號 電話:(06)783-6110/783-6111